Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục – đào tạo
(TG)-Nhằm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cũng như phối hợp tuyên truyền về lĩnh vực giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 – 2020.
Tại hội nghị ký kết, hai cơ quan đã đánh giá, phân tích, làm rõ kết quả chương trình phối hợp giai đoạn 2014 – 2016 về công tác chính trị tư tưởng, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo. Đánh giá 3 năm cho thấy việc phối hợp thực hiện các nội dung ký kết đã đạt hiệu quả tích cực. Đã định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về giáo dục và đào tạo; các mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực giáo dục đào tạo của tỉnh, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực và phối hợp hiệu quả trong tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các đề án, chương trình hành động, cơ chế, chính sách góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh. Việc triển khai công tác bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo thực hiện nền nếp hằng năm. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng về giáo dục đào tạo và chính trị tư tưởng trong cấp ủy, chính quyền, đội ngũ quản lý ngành giáo dục được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã làm tốt công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc bức xúc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
Trên cơ sở đánh giá kết quả, hạn chế trong 3 năm phối hợp, xác định các nhiệm vụ trong bối cảnh mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cũng như phối hợp tuyên truyền về lĩnh vực giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân giai đoạn 2017 – 2020. Kế hoạch phối hợp xác định rõ mục tiêu nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của hai cơ quan trong công tác nâng cao nhận thức chính trị, ổn định tư tưởng, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục và đào tạo theo quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và mục tiêu giáo dục đào tạo của tỉnh.Việc triển khai kế hoạch phối hợp nhằm thực hiện các nội dung tổng quát, đó là: Nâng cao chất lượng học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực giáo dục đào tạo. Bảo đảm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo nắm vững các chủ trương, quan điểm của Đảng liên quan đến phát triển giáo dục đào tạo qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong ngành và toàn xã hội đối với những nội dung mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như mô hình trường học mới, trường học gắn với thực tiễn, đổi mới phương pháp dạy học, các kỳ thi…. Tổ chức thông tin tình hình thời sự, chính trị, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong ngành giáo dục và đào tạo và xã hội để phối hợp đề xuất các giải pháp giải quyết đối với những vấn đề chưa đồng thuận, những dư luận trái chiều về công tác giáo dục và đào tạo. Phối hợp đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo thể hiện nhận thức đúng đắn cũng như cách làm mới của các cơ quan chuyên môn trong hiện các nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng và giáo dục đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Nam Trung- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 921
  • Trong tuần: 10,787
  • Tất cả: 880,463
Đăng nhập