banner
Lượt xem: 10928

Kế hoạch hành động “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 – 2020”

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU:

1. Quan điểm:

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa là yêu cầu vừa là nhiệm vụ, giải pp để góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện đồng bộ các giải pp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhưng nhấn mạnh trọng tâm là công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng , thực hiện các cơ chế chính sách về quản lý, sử dụng nguồn nhân lực thuộc phạm vu quản lý nhà nước của ngành nông nghiệpphát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, phù hợp với nguồn lực hiện có.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vừa phải đáp ứng yêu cầu phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 vừa phải coi trọng những giải pp lâu dài để xây dựng một bộ phận nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý đầu ngành đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại.

2. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng nguồn nhân lực trong toàn ngành có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, tâm huyết với nghề nghiệp, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

b) Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2020, các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng đạt được như sau:

- 100% công chức, viên chức được quản lý thông qua tiêu chuẩn theo chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tiêu chuẩn theo chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ.

- 80% số kỹ thuật viên được đào tạo, bồi dưỡng (được cấp chứng chỉ đủ điều kiện hành nghề) đáp ứng yêu cầu làm việc ở địa bàn nông thôn tham gia lĩnh vực cung ứng dịch vụ kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

- 75% số cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực nông, lâm nghiệp (gồm kiểm soát viện, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp) được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn đáp ứng các tiêu chí quy định của Bộ Nông nghiệpphát triển nông thôn.

60% số cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PP:

1. Nội dung:

a) Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Nâng cao chất lượng tuyển dụng, xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn đối với công chức; xây dựng vị trí việc làm; áp dụng cơ chế điều động, biệt phái, luận chuyển công chức, viên chức trong hệ thống ngành.

Đào tạo bồi dướng tiêu chuẩn (ngạch; chức vụ lãnh đạo quản lý), chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ thuật theo quy định chung và quy định chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng, đánh giá công chức trong hệ thống bộ máy quản lý nhà nước của ngành theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

b) Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức

Nâng cao chất lượng yêu cầu tuyển dụng, xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với từng lĩnh vực; xây dựng vị trí việc làm.

Đào tạo, bồi dưỡng theo quy định chung để đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và đào tạo, bồi dưỡng theo quy định chuyên ngành của Bộ Nông nghiệpPTNT.

Quản lý, sử dụng, đánh giá viên chức trong hệ thống bộ máy quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp theo quy định đánh giá cán bộ công chức, viên chức của UBND tỉnh Lào Cai

c) Nâng cao chất lượng đội ngũ kỹ thuật viên

Xây dựng cơ chế quản lý nhà nước thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, giám sát, đánh giá đối với đội ngũ kỹ thuật viên đang trực tiếp làm việc ở địa bàn nông thôn tham gia vào lĩnh vực cung ứng dịch vụ kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, hỗ trợ quản lý nhà nước.

d) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 23/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trong đó lực chọn trọng tâm, trọng điểm như: đào tạo lao động nông thôn có trình độ sơ cấp nghề; kỹ thuật viên cần có chứng chỉ hành nghề; tập huấn kỹ thuật cho lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp; đào tạo lao động nông thôn có chứng chỉ nghề đủ điều kiện hợp đồng lao động với các doanh nghiệp nông nghiệp.

đ) Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đề xuất với UBND tỉnh nội dung đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực nông nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định của Bộ Nông nghiệpPTNT.

e) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuẩn cho cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, phát hiện, tổng kết các mô hình thực tiễn về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tốt chức liên kết sản xuất để phổ biến, nhân rộng thông qua các chương trình, bồi dưỡng, tập huấn phù hợp.

g) Tham gia xây dựng chính sách đặc thù về đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực đối với một số lĩnh vực đang thiếu hụt và đào tạo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù để đào tạo bổ sung nguồn nhân lực trình độ đại học cho một số lĩnh vực đang thiếu hụt về nhân lực như xây dựng nông thôn mới; môi trường; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho ngành.

2. Giải pp thực hiện:

a. Nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của nguồn nhân lực trước yêu cầu thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; nhận thức sâu sắc và đầy đủ về chức năng, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống bộ máy quản lý của ngành Nông nghiệpPTNT đối với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc phạm vi quản lý của từng cơ quan, đơn vị.

b. Năm 2014 và năm 2015 sau khi Bộ Nông nghiệpPTNT xây dựng và ban hành thể chế quản lý của Bộ về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; trong đó quy định cụ thể về đối tượng, nội dung, chương trình, tổ chức thực hiện, trách nhiệm quản lý của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, Sở Nông nghiệpPTNT lấy đó làm cơ sở cây dựng và tổ chức thực hiện theo kế hoạch hằng năm. Đến năm 2015 phấn đấu 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan đơn vị đều được tham dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý.

c. Phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệpPhát triển nông thôn I của Bộ để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong ngành nông nghiệpphát triển nông thôn thuộc phạm vi đề án của Bộ.

d. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện về Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệpphát triển nông thôn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 – 2020.

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 48
 • Hôm nay: 1,821
 • Trong tuần: 43,329
 • Tất cả: 51,240,260
Đăng nhập