THÔNG BÁO Về việc sát hạch giáo viên về trường THPT Chuyên và các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai, năm học 2015 - 2016
Chi tiết văn bản tại đây  TB64-sathachGVTHPTTPLaoCai2015.doc


===

UBND TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64 /TB-SGD&ĐT

Lào Cai, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc sát hạch giáo viên về trường THPT Chuyên và các trường THPT

trên địa bàn thành phố Lào Cai, năm học 2015 - 2016

 

 

 

 


Nhằm tuyển chọn giáo viên về trường THPT Chuyên và các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu giáo viên của các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo sát hạch giáo viên về trường THPT Chuyên và các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Nhu cầu tiếp nhận.

Năm học 2015 – 2016, Trường THPT Chuyên và các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận 08 giáo viên, cụ thể như sau:

  

Số

TT

Trường

THPT

Tổng số

Vật lý

Ngữ văn

Tiếng Anh

Địa lý

Tin học

Lịch sử

KTCN

1

Chuyên

02

 

 

01

 

01

 

 

2

Số 1 TPLC

03

 

01

01

 

 

 

01

3

Số 2 TPLC

03

01

 

 

01

 

01

 

Tổng cộng

08

01

01

02

01

01

01

01

II. Quy định chung

Giáo viên có nguyện vọng công tác tại trường THPT Chuyên và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Lào Cai, phải qua sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ tại các Hội đồng sát hạch của các trường. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được dự sát hạch vào làm việc tại trường THPT Chuyên. Trên cơ sở kết quả sát hạch và kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo xét, bố trí giáo viên cho trường THPT Chuyên và các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai.

  Hội đồng sát hạch do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập theo đề nghị của Hiệu trưởng trường THPT; Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng trường THPT nơi tổ chức sát hạch; mỗi tổ giám khảo có ít nhất 03 người, là giáo viên của ít nhất hai trường THPT. Năm 2015 dự kiến thành lập 03 Hội đồng: 01 Hội đồng sát hạch Trường THPT Chuyên, 01 Hội đồng sát hạch Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai, 01 Hội đồng sát hạch Trường THPT số 2 thành phố Lào Cai.

III. Quy định cụ thể

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn sát hạch.

a) Sát hạch vào trường THPT Chuyên.

- Giáo viên (kể cả giáo viên tỉnh ngoài) trình độ Đại học sư phạm trở lên; đã được công nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường; không trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Sinh viên ra trường tốt nghiệp Đại học sư phạm hoặc tương đương loại khá trở lên, điểm trung bình toàn khoá từ 7,5 trở lên (nếu học ĐHSP Hà Nội điểm trung bình toàn khóa từ 7,0 trở lên).

b) Sát hạch vào các trường THPT ở thành phố Lào Cai

Giáo viên trình độ Đại học sư phạm trở lên; có thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với nữ, 05 năm đối với nam; có vợ hoặc chồng; cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ vợ  hoặc chồng đang sinh sống tại thành phố Lào Cai (giáo viên môn KTCN không yêu cầu điều kiện này); không trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2. Thủ tục hồ sơ.

- Giáo viên có nguyện vọng công tác tại trường THPT Chuyên hoặc các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai phải có đơn xin dự sát hạch tuyển giáo viên vào trường THPT Chuyên hoặc trường THPT ở thành phố Lào Cai (đơn làm theo mẫu, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác) gửi Hội đồng sát hạch của Trường và gửi Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, giáo viên phải làm hồ sơ xin chuyển vùng công tác theo quy định tại Công văn số 2656/UBND-NC ngày 22/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai gửi về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2015 (trừ giáo viên đã có hồ sơ xin chuyển vùng năm 2015).

- Sinh viên tốt nghiệp ra trường có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và có nguyện vọng làm việc tại Trường THPT Chuyên, viết đơn xin dự sát hạch (theo mẫu đính kèm) gửi Hội đồng sát hạch tại trường THPT Chuyên và Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2015.

3. Nội dung sát hạch.

Người dự sát hạch vào trường THPT Chuyên và các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai phải dự 02 phần thi bắt buộc:

a) Phần kiểm tra viết: Làm 01 bài kiểm tra viết kiến thức theo chuyên ngành dự tuyển, hình thức tự luận, cấu trúc đề giống như cấu trúc đề thi tuyển sinh Đại học năm 2014, thời gian 120 phút, tính theo thang điểm 10.

Sau khi làm bài kiểm tra viết kiến thức chuyên ngành, những người đạt từ 5,0 điểm trở lên sẽ được tiếp tục tham gia phần thi thực hành.

b) Phần thực hành:

* Thực hành tại Hội đồng trường THPT Chuyên:

- Soạn 01 giáo án (thời gian 90 phút) ở bộ môn dự tuyển, thuộc chương trình lớp 10 nâng cao, tính theo thang điểm 10.

- Giảng 02 tiết (bốc thăm ngẫu nhiên) 01 tiết lớp 10, 01 tiết lớp 11 theo chương trình nâng cao. Soạn giáo án tại phòng thi 90 phút/01 giáo án, sau đó lên giảng; tính theo thang điểm 20/tiết dạy.

* Thực hành tại Hội đồng các trường THPT TP Lào Cai:

- Soạn 01 giáo án (thời gian 90 phút) ở bộ môn dự tuyển, thuộc chương trình lớp 10 cơ bản, tính theo thang điểm 10.

- Giảng 02 tiết (bốc thăm ngẫu nhiên) 01 tiết lớp 10, 01 tiết lớp 11 theo chương trình cơ bản. Soạn giáo án tại phòng thi 90 phút/01 giáo án, sau đó lên giảng; tính theo thang điểm 20/tiết dạy.

Chú ý:

+ Các tiết dạy không được sử dụng giáo án điện tử.

+ Việc chấm điểm 01 tiết dạy thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Cách tính điểm.

- Điểm kiểm tra viết kiến thức tính hệ số 2.

- Điểm bài soạn và điểm trung bình cộng 2 bài giảng tính hệ số 1.

Điểm sát hạch = (Điểm kiểm tra kiến thức x 2) + Điểm bài soạn + Điểm trung bình cộng 2 bài giảng.

Nếu nhiều người có tổng điểm sát hạch bằng nhau thì xét người có điểm kiểm tra kiến thức cao hơn.

IV. Tổ chức thực hiện.

- Từ ngày 05/10/2015 đến 15/10/2015: Các trường nhận đơn xin sát hạch của giáo viên, sinh viên; lập danh sách giáo viên dự sát hạch, dự kiến thành lập Hội đồng sát hạch, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo qua phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình Lãnh đạo Sở quyết định thành lập Hội đồng sát hạch.

- Ngày 19/10/2015: 15h00 tập trung người dự tuyển phổ biến lịch sát hạch.

- Ngày 20/10/2015: 8h00, Làm bài viết kiểm tra kiến thức.

- Ngày 21/10/2015: 15h00, thông báo kết quả sát hạch bài viết; bốc lịch dạy.                               

- Từ 22/10/2015 đến 24/10/2015: Tổ chức sát hạch dạy 02 tiết tại Hội đồng.

- Ngày 26/10/2015: Các Hội đồng sát hạch báo cáo kết quả sát hạch về Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên được biết và tạo điều kiện để giáo viên có nguyện vọng được dự sát hạch đạt kết quả; Hội đồng sát hạch của các trường chủ động tổ chức sát hạch và báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:

- Trường THPT;

- TT KTTH-HNDN&GDTX tỉnh;

- TT DN&GDTX huyện, thành phố;

- Lưu: VT, TCCB.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Anh Ninh

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN DỰ SÁT HẠCH

TUYỂN GIÁO VIÊN VỀ CÁC TRƯỜNG THPT Ở THÀNH PHỐ LÀO CAI

(Dùng cho giáo viên)

                                               

 

                 

    Kính gửi: 

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai;

- Hội đồng sát hạch giáo viên Trường THPT...........................

 

                                

 

Tên tôi là .......................................................Nam (nữ)...............Dân tộc ..............

Ngày, tháng, năm sinh ...........................................................Tôn giáo ..................

Nơi sinh...................................................................................................................

Nơi cư trú ................................................................................................................

Là giáo viên hiện đang công tác tại:........................................................................

Tốt nghiệp Trường ................................Trình độ................Chuyên ngành............

Năm tốt nghiệp....................Xếp loại TN.......................Điểm TBTK.....................

Tháng/năm tuyển dụng:..../...............Đạt giáo viên dạy giỏi cấp:............năm.........

 

Tôi làm đơn xin dự sát hạch tuyển giáo viên cho các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai, năm học 2015 – 2016.

Nguyện vọng xin tuyển vào trường THPT:

          Nguyện vọng 1:.............................................................................................

Nguyện vọng 2:.............................................................................................

         

Nếu được dự sát hạch, tôi xin hứa chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sát hạch tuyển giáo viên cho các trường THPT trên địa bàn thành phố Lào Cai./.   

 

                                                                            

 

Ngày tháng năm 2015

Xác nhận của Hiệu trưởng

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

                                                

                                                                                                              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN DỰ SÁT HẠCH

TUYỂN GIÁO VIÊN  TRƯỜNG THPT CHUYÊN TỈNH LÀO CAI

(Dùng cho sinh viên)

                                               

 

                 

    Kính gửi: 

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai;

- Hội đồng sát hạch giáo viên Trường THPT Chuyên.

 

                                

 

Tên tôi là .......................................................Nam (nữ)...............Dân tộc ..............

Ngày, tháng, năm sinh ...........................................................Tôn giáo ..................

Nơi sinh...................................................................................................................

Nơi cư trú ................................................................................................................

Tốt nghiệp trường:...................................................................................................

Trình độ chuyên môn:......................................Chuyên ngành................................

Năm tốt nghiệp....................Xếp loại TN.......................Điểm TBTK.....................

Tôi làm đơn xin dự sát hạch tuyển giáo viên vào trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai, năm học 2015 – 2016.

         

Nếu được dự sát hạch, tôi xin hứa chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sát hạch tuyển giáo viên cho trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai./.   

 

                                                                            

 

Ngày tháng năm 2015

 

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập