Học sinh thành phố Lào Cai tích cực tham gia thi Tiếng anh trên mạng Internet

MÆc dï lÇn ®Çu tiªn ®­îc tæ chøc nh­ng cuéc thi ®· thu hót sù tham gia ®«ng ®¶o cña häc sinh c¸c tr­êng häc trªn ®Þa bµn tØnh Lµo Cai. Thµnh phè Lµo Cai lµ mét ®¬n vÞ cã häc sinh tham gia nhiÒu nhÊt ë tÊt c¶ c¸c khèi tõ líp 3 ®Õn líp 11. ë k× thi cÊp thµnh phè cã 318 häc sinh dù thi ®· cã 124 em ®¹t gi¶i. ë k× thi cÊp tØnh cã 99/117 em ®¹t gi¶i víi 3 gi¶i Vµng, 21 gi¶i B¹c, 34 gi¶i Đång vµ 41 gi¶i KhuyÕn khÝch, ®¹t 39,4%  trong tæng sè 251 gi¶i cña toµn tØnh Lµo Cai. §Æc biÖt trong k× thi cÊp quèc gia dµnh cho häc sinh khèi líp 5 vµ líp 9 cã 30 häc sinh  tham gia dù thi vµ ®· cã 14 em ®¹t gi¶i víi 1 gi¶i Vµng, 1 gi¶i B¹c, 3 gi¶i Đång vµ 9 b»ng Danh dù.  

KÕt qu¶ cuéc thi cho thÊy, ®©y thùc sù lµ s©n ch¬i trÝ tuÖ rÊt h÷u Ých cho häc sinh, gióp c¸c em høng thó trong viÖc kh¸m ph¸ nh÷ng tiÕn bé cña c«ng nghÖ th«ng tin, say mª trong viÖc häc ngo¹i ng÷, t¹o c¬ héi cho c¸c em ph¸t triÓn t­ duy n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tù tin, rÌn sù tËp trung t­ t­ëng, kÜ n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµ sù nhanh nh¹y, chÝnh x¸c trong thao t¸c sö dông m¸y vi tÝnh.

NiÒm say mª cña häc sinh cßn l«i cuèn sù quan t©m ®Æc biÖt cña c¸c bËc cha mÑ häc sinh, c¸c tæ chøc x· héi vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn; kh¼ng ®Þnh sù quyÕt t©m ®Çy tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ tr­êng häc trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh.

Cïng víi nh÷ng thµnh tÝch rùc rì (6/6 häc sinh tham gia ®Òu ®¹t gi¶i víi 3 huy ch­¬ng Vµng, 3 huy ch­¬ng B¹c) mµ c¸c em häc sinh thµnh phè Lµo Cai ®· ®¹t ®­îc trong k× giao l­u tiÕng Anh phonnic cÊp khu vùc dµnh cho häc sinh tiÓu häc tæ chøc t¹i Hµ Néi vµo th¸ng 4/2011, cuéc thi Olympic tiÕng Anh qua m¹ng trong n¨m häc nµy, mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng vµ nhu cÇu häc ngo¹i ng÷ trong thêi k× héi nhËp cña toµn x· héi. §©y lµ tiÒn ®Ò cho phong trµo vµ chÊt l­îng häc ngo¹i ng÷ trªn ®Þa bµn thµnh phè Lµo Cai nãi riªng vµ tØnh Lµo Cai nãi chung.

 

§ç ThÞ The

Phßng GD&§T thµnh phè Lµo Cai

Tin nội bộ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập