Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-SGD&ĐT

 

Lào Cai, ngày tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin

cho báo chí của ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai

                                                                                            

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 832/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, Thủ trưởng các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-
UBND tỉnh Lào Cai;

- Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Anh Ninh

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:        /2015/QĐ-SGD&ĐT  ngày    tháng 02 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.

2. Văn bản này được áp dụng đối với các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và các cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai .

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo gồm:

a. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

b. Người được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi là Người phát ngôn).

Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Người được Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi là Người phát ngôn).

c. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp phát ngôn hoặc chỉ định người thay thế Người phát ngôn (sau đây gọi là Người được ủy quyền phát ngôn) hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định.

Khi thực hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của Người được ủy quyền phát ngôn, văn bản ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền và thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan quản lý giáo dục và  các cơ sở giáo dục gồm:

a. Trưởng phòng GD&ĐT, giám đốc Trung tâm dạy nghề và GDTX, hiệu trưởng trường học là người phát ngôn chính thức.

b. Trong trường hợp cần thiết như: Thủ trưởng đơn vị đi công tác vắng, hoặc theo lĩnh vực chuyên môn sâu thì có thể uỷ quyền cho cấp phó hoặc người có trách nhiệm thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời phỏng vấn trước pháp luật, Giám đốc Sở GD&ĐT và thủ trưởng đơn vị giáo dục.

c. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn quy định tại Điểm c Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều này không được ủy quyền tiếp cho người khác.

3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

a) Là cán bộ, công chức thuộc biên chế chính thức và đang công tác tại cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai;

b) Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ trung thực, khách quan;

c) Am hiểu sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực quản lý của đơn vị mà mình đang công tác; có hiểu biết nhất định về lĩnh vực báo chí, nắm vững các quy định của pháp luật về báo chí;

d) Có năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin báo chí và có khả năng giao tiếp với báo chí.

4. Các cá nhân thuộc cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai không được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có quyền cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưng không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Khi cung cấp thông tin phải đảm bảo tính trung thực của thông tin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Nếu không nắm chắc nội dung thông tin thì không phát ngôn, không được tiết lộ bí mật công vụ, thông tin sai sự thật.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ bao gồm:

a) Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Tình hình và kết quả hoạt động của ngành Giáo dục trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục, và các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai.

c) Các vấn đề cần thiết khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung thông tin được dùng để phát ngôn và cung cấp cho báo chí phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và phải được lãnh đạo Sở phụ trách phê duyệt (đối với các Phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo); Giám đốc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng (đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục).

2. Việc tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí được thực hiện thông qua các hình thức sau:

2.1. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động và công tác chỉ đạo điều hành của Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua các hình thức sau:

 a) Định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo http://sgddt.laocai.gov.vn theo các quy định tại Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.

b) Tham gia các cuộc họp báo định kỳ do UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức để cung cấp thông tin cho báo chí.

c) Trường hợp cần thiết, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản.

d) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định hiện hành.

2.2. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động và công tác giáo dục của cơ quan quản lý giáo dục và  các cơ sở giáo dục thông qua các hình thức sau:

a) Cung cấp thông tin định kỳ (ít nhất một lần/1 tháng) cho báo chí trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Điều 9, Điều 10 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin cho cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai;

b) Khi thấy cần thiết tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản, làm việc trực tiếp.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn của Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

        a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành giáo dục và đào tạo nhằm định hướng dư luận xã hội; thông tin về quan điểm và cách xử lý của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các sự kiện, vấn đề đó. Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là một (01) ngày kể từ khi vụ việc xảy ra.

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý giáo dục và hoat động giáo dục của các cơ sở giáo dục đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại khoản 1 của Điều này.

c) Khi nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn phải thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện pháp giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày theo quy định tại Điều 3 của Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí.

d) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực do Sở GD&ĐT, cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của Giám đốc Sở GD&ĐT, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và GDTX, Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, và hiệu trưởng trường học trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

 a) Là Người phát ngôn có thể trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ, ủy quyền cho Người thuộc Sở GD&ĐT, cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Khoản b, Điều 2 Quy chế này.

b) Chịu trách nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở GD&ĐT, cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục kể cả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

c) Tổ chức chỉ đạo và chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của Sở GD&ĐT, cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

d) Xem xét hỗ trợ kinh phí cho Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn của Sở GD&ĐT, cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn.

a) Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh, đại diện cho Sở GD&ĐT Lào Cai, cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

b) Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có quyền yêu cầu các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Sở GD&ĐT Lào Cai, cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này.

c) Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

- Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn.

- Các vụ án đang điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

- Các vụ việc đang trong quá trình thanh tra; nghiên cứu giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trình giải quyết liên quan đến giáo dục chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, theo quy định không được cung cấp thông tin cho báo chí.

- Những văn bản, chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến.

- Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở GD&ĐT, lãnh đạo cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục về nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trước khi công bố.

 Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Các đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan Sở GD&ĐT Lào Cai, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các nội dung thông tin phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo yêu cầu của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn.

2. Văn Phòng Sở có trách nhiệm đăng tải nội dung phát ngôn với báo chí của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn trên Website của Sở GD&ĐT.

3. Chánh Văn Phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tổng hợp tình hình thực hiện quy chế, định kỳ hàng quí báo cáo cho Giám đốc Sở.

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo

Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn của ngành GD&ĐT Lào Cai cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn, tên cơ quan hành chính của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn.

Điều 9. Xử lý vi phạm

Cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành GD&ĐT không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất,mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Chánh Văn Phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT có trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Quy chế này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình; kịp thời phản ánh về Sở GD&ĐT (thông qua Văn Phòng Sở) những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Chánh Văn Phòng Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này trong toàn ngành và định kỳ báo cào Giám đốc Sở GD&ĐT về việc thực hiện.

Điều 11. Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục để thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Quy chế này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Mọi văn bản trước đây trái văn bản này đều bị bãi bỏ.

Điều 13. Các Ông, Bà Lãnh đạo Sở, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, ban Sở GD&ĐT, giám đốc, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng Đối với  cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này./.

 

Nơi nhận:

-
UBND tỉnh Lào Cai;

- Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Anh Ninh

 

1503241703367893381-QD-SGDT.pdf   (File đính kèm)
Tin nội bộ
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập